Skakanka

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SKAKANKA.EDU.PL

1. Postanowienia ogólne

 • Serwis dostępny pod adresem www.skakanka.edu.pl wspiera rozwój i terapię dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Na serwis składają się ćwiczenia i gry multimedialne dla dzieci z zakresu trenowania koncentracji uwagi oraz następstw przyczynowo- skutkowych oraz filmy z zakresu kinezjologii edukacyjnej i terapii behawioralnej dla rodziców i specjalistów. Właścicielem serwisu www.skakanka.edu.pl jest Kalimar Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000442397, NIP 7831694658, REGON 302292871 zwana dalej Usługodawcą.
 • Regulamin ustala warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz korzystania z serwisu z ćwiczeniami i grami multimedialnymi dla dzieci oraz filmami i ćwiczeniami dla rodziców i specjalistów www.skakanka.edu.pl (zwanego w dalszej części Regulaminu Serwisem). Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
 • Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie oraz opłacił abonament potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • Z Serwisu mogą korzystać także niezarejestrowani użytkownicy uprawnieni wyłącznie do przeglądania treści dostępnych bez opłacenia abonamentu. Każdy niezarejestrowany Użytkownik akceptuje bezwarunkowo wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez fakt korzystania z Serwisu.

2. Usługi i ich cena

 • W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia odpłatnie Użytkownikom ćwiczenia i gry multimedialne dla dzieci z zakresu trenowania koncentracji uwagi oraz następstw przyczynowo-skutkowych oraz filmy z zakresu kinezjologii edukacyjnej i terapii behawioralnej dla rodziców i specjalistów.
 • Serwis www.skakanka.edu.pl działa na wszystkich przeglądarkach, które wspierają obsługę tagu „video”. Opis przeglądarek, które wspierają tagi „video” dostępny jest pod linkiem: http://caniuse.com/#search=video
 • Serwis wymaga prawidłowego działania wtyczki Adobe Flash Player, którą można pobrać ze strony http://get.adobe.com/pl/flashplayer/
 • Usługi oferowane są poprzez stronę internetową www.skakanka.edu.pl. Żeby móc korzystać z wszystkich zasobów Serwisu należy uprzednio zarejestrować się w nim oraz zawrzeć umowę dostępu do jego zawartości poprzez opłacenie abonamentu.
 • Czas obowiązywania umowy zależny jest od okresu, na jaki został wykupiony abonament.
 • Po upływie okresu, na jaki został wykupiony abonament, umowa wygasa automatycznie.
 • Wysokość abonamentu uzależniona jest od okresu, na który zamawiana jest usługa, określona w ust.1, i wynosi:

  Dla Rodziców:
  • 5 PLN z podatkiem VAT - 1 dzień;
  • 29 PLN z podatkiem VAT - 1 miesiąc;
  • 99 PLN z podatkiem VAT - 12 miesięcy;

  Dla Specjalistów:
  • 5 PLN z podatkiem VAT - 1 dzień;
  • 59 PLN z podatkiem VAT - 1 miesiąc;
  • 299 PLN z podatkiem VAT - 12 miesięcy.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania promocji cenowych. W takim wypadku informacja o promocji zostanie opublikowana na głównej stronie Serwisu lub/oraz na stronie na Facebooku.

  Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zakupu abonamentu. Dane do faktury należy wysłać na adres: kontakt@skakanka.edu.pl.
 • Abonament, o którym mowa w ust.7, może być opłacony tylko przez osobę pełnoletnią za pomocą przelewu za pośrednictwem operatora płatności PayU.
 • Udostępnione na stronach Serwisu elektroniczne formy płatności, obsługiwane są przez system płatności PayU. Właściciel Serwisu nie odpowiada za ewentualne błędy w działaniu systemu płatności.
 • Usługa uruchamia się automatycznie po dokonaniu płatności, o której jest mowa w ust.8. Dzień otrzymania dostępu do usługi jest pierwszym dniem okresu, w jakim jest świadczona usługa. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 7 i 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 • Abonament nie zawiera kosztów dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie zależą od Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do uaktualniania lub wycofywania poszczególnych produktów z Serwisu i wprowadzania nowych - bez straty dla Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zmian w wysokości abonamentu.

3. Rejestracja

 • Dostęp do pełnej zawartości Serwisu następuje po dokonaniu rejestracji Użytkownika na stronie www.skakanka.edu.pl, za pośrednictwem umieszczonego tam formularza, oraz wykupieniu abonamentu.
 • Podczas rejestracji na stronie internetowej www.skakanka.edu.pl Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail. Logowanie do serwisu następuje poprzez podanie adresu mailowego użytkownika - dostęp do e-usługi, bez wymogu podawania danych osobowych użytkownika. W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy, także mającej charakter reklamowy. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest Kalimar Sp. z o.o. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych i ich poprawiania. Na prośbę Użytkownika (kontakt za pomocą poczty mailowej) dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

4. Prawa autorskie

 • Materiały zawarte na stronie www.skakanka.edu.pl chronione są prawem autorskim. Majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy. Użytkownik może wykorzystywać prezentowane w Serwisie materiały wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. W celu uzyskania zgody należy zwrócić się do Usługodawcy za pomocy poczty elektronicznej na adres kontakt@skakanka.edu.pl.

5. Warunki reklamacji

 • Reklamacje dotyczące umów o dostęp do świadczonych przez Usługodawcę usług a także korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@skakanka.edu.pl.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do 14 dniowego rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania oświadczenia od Użytkownika drogą elektroniczną i zobowiązuje się przesłać odpowiedź na złożoną reklamację nie później niż ostatniego dnia ustalonego okresu rozpatrzenia reklamacji, na adres elektroniczny Użytkownika.
 • W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Serwisu dłuższej niż 6 godzin, która leży po stronie Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się przedłużyć ważność wykupionego abonamentu o czas trwania przerwy. W tym celu Użytkownik musi złożyć pisemną reklamację wysłaną na adres kontakt@skakanka.edu.pl w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

6. Prawo odstąpienia od umowy.

 • Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uruchomienia dostępu do płatnej części serwisu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@skakanka.edu.pl.
 • Zwrot środków wpłaconych przez Użytkownika nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Polityka Cookies

 • Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność Użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji.

  Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu chociaż ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. W serwisie www.skakanka.edu.pl wykorzystywane są sesyjne pliki "cookies", które przechowują informacje o wyborach Użytkownika w celu poprawnego działania strony.

8. Postanowienia końcowe.

 • Jedynie osoba, która dokonała rejestracji, zawarła umowę o dostęp do świadczonych przez Usługodawcę usług i opłaciła abonament oraz jej domownicy mają prawo do korzystania z Serwisu w części objętej abonamentem. Użytkownik odpowiada za działania lub za zaniechania domowników jak za swoje własne. Za działania lub zaniechania osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 • Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Serwisu powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej kontakt@skakanka.edu.pl.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany są wiążące w chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronie Serwisu www.skakanka.edu.pl.
 • W sprawach, które nie zostały określone przez niniejszy Regulamin zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (DZ. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sposób alternatywny do drogi sądowej za pomocą innych metod rozstrzygania sporów. Może to uczynić przy pomocy postępowania mediacyjnego, pojednawczego lub rzecznika praw konsumenta.